Optional Accessories
刀具块系列

6-1 单刀式刀具架

查看更多

6-2 双刀式刀具架

查看更多

6-3 三刀式刀具架

查看更多

6-4 搪孔刀具架

查看更多

7-1 搪孔刀具架

查看更多

7-2 钻孔刀具架

查看更多

7-3 调整型刀具架

查看更多

7-4 夹头柄

查看更多

7-5 钻夹头

查看更多

8-1 四方柄刀具块 (右/左)

查看更多

8-2 四方柄刀具块 (右/左)

查看更多

8-3 快速替换调整刀具块

查看更多

8-4 延伸刀具块

查看更多

9-1 可调式刀具架

查看更多

9-2 筒夹式刀具夹 (筒夹式)

查看更多

9-3 释放式攻牙器 (筒夹式)

查看更多

9-4 膝型刀架

查看更多

10-2 复式刀具架

查看更多

10-3 三刀式刀具架

查看更多

10-4 六刀式刀具架

查看更多

11-1 中心及面削工具

查看更多

11-2 释放式攻牙器

查看更多

11-3 释放式铰牙器

查看更多

11-4 栉式刀座 (408mm)

查看更多

12-1 栉式刀座 (96mm)

查看更多

12-2 栉式刀座 (48mm)

查看更多

12-3 滚花刀

查看更多

13-1 延长刀柄

查看更多

13-2 旋转式料止挡器

查看更多

13-3 可调式刀架滑座

查看更多

13-4 快速进退刀架滑座

查看更多

14-1 快速替换道架本体

查看更多

14-2 车削或面削刀座

查看更多

14-3 钻孔或搪孔刀架

查看更多

14-4 ER 筒夹组

查看更多